top of page

Diğer Sigorta Poliçeleri

FERDİ KOLTUK SİGORTASI

Ferdi Koltuk Sigortası ile araçta bulunan sürücü ve yolcuların, araçla beraber uğrayacakları kazalar sonucunda maruz kalacakları vefat ve sürekli sakatlık hallerini temin eder.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmı poliçede verilen limitler çerçevesinde temin eden bir sigorta ürünüdür.

Trafik poliçesinde olduğu gibi sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunma masraflarını teminat altına alır.

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIYICILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu uyarınca doğan sorumluklarını teminat altına alan zorunlu bir poliçe türüdür.

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Bu poliçe ile, şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı teminat alınmaktadır.

MONTAJ SİGORTASI

Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ MESULİYET

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hekimlerin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca oluşacak maddi/manevi tazminat taleplerini, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini ve hekim sorumluluğunda çalışanların (hemşire, sağlık memuru) kusurundan kaynaklanan tazminat taleplerini kapsamaktadır.

TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

Sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları karşılayan poliçe türüdür.

Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50dahili:15 )

#TRANSPORTATIONINSURANCE #BURGLARYINSURANCES #GOODSINSURANCES #COMPULSORYSOULINSURANCES #OPTIONALSOULINSURANCES #COMPULSORYLIABILITYINSURANCE #OPTIONALLIABILITYINSURANCES #AGRICULTUREINSURANCES #InsuranceforMisusedSecurity #SafeTheftInsurance #GlassBreakInsurance #CompulsorySeatInsuranceforBuses #CompulsoryIndividualAccidentInsuranceforScho #IndividualAccidentInsurance #GreenCardInsurance #CompulsoryLiabilityInsuranceforDangerousMater #CompulsoryLiabilityInsuranceforLiquidPetroleu #EmployersFinancialLiabilityInsurance #ThirdPersonFinancialLiabilityInsurance #LiabilityInsuranceAgainstThirdPersonsAtLift #SwornFinancialConsultancyLiabilityInsurance #ProductFinancialLiabilityInsurance #OptionalFinancialLiabilityInsurance #LifeInsuranceForFarmAnimals #GreenhouseInsurance #PoultryYardInsurance #ÖZELGÜVENLİKZORUNLUMALİSORUMLULUK #FERDİKOLTUKSİGORTASI #İHTİYARİMALİSORUMLULUKSİGORTASI #ZORUNLUKARAYOLUTAŞIYICILIKMALİSORUMLULUKSİGOR #KARAYOLUYOLCUTAŞIMACILIĞIZORUNLUKOLTUKFERDİK #MONTAJSİGORTASI #TIBBİKÖTÜUYGULAMAYAİLİŞKİNZORUNLUMALİMESULİY #TEHLİKELİMADDELERVETEHLİKELİATIKZORUNLUMALİ

bottom of page